Colofon » Juridische informatie

Deze juridische informatie heeft betrekking op de hier door de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH aangeboden algemeen toegankelijke websites, echter niet op de sites van andere aanbieders die via links vanaf deze websites kunnen worden bereikt.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod
De firma Hofemeier Einbauküchen GmbH probeert er altijd voor te zorgen dat de inhoud van deze websites actueel, volledig en correct is. De gehele inhoud wordt bij het plaatsen op deze websites en ook daarna met onregelmatige tussenpozen zorgvuldig gecontroleerd. Maar aangezien informatie snel kan veranderen, is de inhoud eventueel niet altijd actueel, correct en volledig. Daarom kan de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH niet aansprakelijkheid worden gesteld voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Door geleden schade van materiële of ideële aard, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de aangeboden informatie dan wel door het gebruiken van onjuiste en onvolledige informatie werd veroorzaakt, kunnen derhalve geen aansprakelijkheidsclaims ten opzichte van de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH ontstaan. Claims ontstaan veeleer alleen, wanneer de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH aantoonbaar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Alle op deze websites vermelde informatie is vrijblijvend en niet bindend. De complete inhoud, evenals onderdelen daarvan, kunnen door de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH zonder enige vorm van aankondiging worden gewijzigd, uitgebreid of gewist. De firma Hofemeier Einbauküchen GmbH behoudt zich bovendien het recht voor om de publicatie van de inhoud voor bepaalde tijd of definitief stop te zetten.

Verwijzingen en links
Deze websites kunnen directe of indirecte verwijzingen ('links') bevatten naar de websites van andere aanbieders, waarvan de inhoud niet noodzakelijk geautoriseerd werd resp. permanent gecontroleerd wordt door de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH. Een aansprakelijkheidsverplichting wordt uitsluitend van kracht indien de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH kennis heeft van de inhoud hiervan en zij technisch in staat is en dit redelijkerwijs van haar verwacht mag worden dat zij het gebruik hiervan verhindert indien de inhoud in strijd is met de wet. De firma Hofemeier Einbauküchen GmbH verzekert bij dezen uitdrukkelijk dat op het tijdstip dat de links werden geplaatst geen illegale inhoud te herkennen was op de gelinkte sites. De firma Hofemeier Einbauküchen GmbH heeft geen enkele invloed op de actualiteit van de inhoud en de toekomstige vormgeving evenals op de auteursrechten aan de gelinkte/gekoppelde sites. Zij distantieert zich daarom hiermee uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/gekoppelde sites, die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Dat geldt voor alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, maar ook voor externe informatie in de door de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH ingerichte gastenboeken, discussiepodia en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die door het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke informatie ontstaat, is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar verwezen werd verantwoordelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid moet als onderdeel van het internetaanbod worden gezien, waarnaar vanaf deze site werd verwezen. Indien onderdelen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende juridische situatie mochten voldoen, heeft dat geen invloed op de inhoud en geldigheid van de overige delen van dit document.

Auteurs- en merkrechten
Alle op onze internetsites genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en warenmerken zijn zonder enige beperking onderhevig aan de richtlijnen van de geldende auteursrechten en de eigendomsrechten van de betrokken geregistreerde eigenaren. Alleen door het vermelden mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet beschermd zijn door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH zelf geproduceerd materiaal is uitsluitend in handen van de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH. Voor het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is de schriftelijke toestemming van de firma Hofemeier Einbauküchen GmbH vereist.

Hofemeier Einbauküchen GmbH | Tenstedter Strasse 50 | D-49692 Cappeln | Tel.: +49 (0)4478 / 88-0 | E-mail: info@hofemeier.de